Biuro Obsługi Zamówień +48 698631454 lub sklep@el-maro.pl

Koszyk

Reklamacje i zwroty

§ 1

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne produktów powstałe w wyniku używania przez Kupującego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub z zasadami użycia Produktu, w tym zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.
 2. Produkty zakupione w sklepie www.el-maro.pl posiadają gwarancję, jeżeli została ona udzielona przez producenta lub inny podmiot. Oryginalną kartę gwarancyjną producenta należy przesłać w przypadku ujawnienia wady, jeżeli jest ona wymagana.
 3. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej lub instrukcji danego Produktu.
 4. W przypadku wystąpienia wady Produktu, na żądanie Kupującego wszczyna się postępowanie reklamacyjne.
 5. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwę i typ reklamowanego towaru,
  • numer faktury lub paragonu, dokumentującego sprzedaż tego towaru,
  • wskazanie z jakiego uprawnienia Kupujący korzysta (tj. z gwarancji, z rękojmi)
  • cenę oraz sposób, w jaki została uiszczona,
  • dane Kupującego,
  • opis wad, uszkodzeń lub niezgodności towaru z umową,
  • wskazanie żądania kupującego co do sposobu naprawienia wady.
 6. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej nadanie biegu Sprzedawca poinformuje o tym kupującego.
 7. Jeżeli Produkt ma wady, korzystającemu z rękojmi przysługują uprawnienia wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego.
 8. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dokonanie oględzin reklamowanej rzeczy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy rzecz na jego żądanie.
 9. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia lub od doręczenia mu towaru, jeśli żądanie takie zostało zgłoszone przez Sprzedawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego pisemnie.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji. Sprzedawca zwraca również poniesione przez Kupującego koszty, w tym koszty związane z odesłaniem towaru.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji, Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym lub korzystając z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu.

§ 2

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonych od doręczenia towaru kupującemu, który jest konsumentem lub doręczenia towaru osobie, przez niego wskazanej.
 2. Jeżeli rzeczy dostarczane są partiami, termin 14 dni liczony jest od dnia doręczenia ostatniej rzeczy, jej części lub partii towaru.
 3. Jeżeli rzeczy dostarczane są regularnie, termin 14 dni liczony jest od dnia doręczenia pierwszej z rzeczy.
 4. W przypadkach innych, aniżeli opisane w ust. 1, 2 i 3 powyżej, termin 14 dni jest liczony od dnia zawarcia umowy.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zaleca się wysłanie oświadczenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub rachunkiem.
 8. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem towaru.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy konsument jest zobowiązany odesłać lub w inny sposób dostarczyć sprzedawcy zakupiony wcześniej towar, na własny koszt.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Sprzedawca może dokonać płatności w inny sposób, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę.
 12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Prawo odstąpienia, o którym mowa w § 8 nie przysługuje Przedsiębiorcom, za wyjątkiem osób fizycznych, będących przedsiębiorcami, którzy dokonali zakupu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 3

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204), a ich administratorem jest Sprzedawca.
 2. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Kupującego.
 3. Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedawcy.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony Sklepu Internetowego w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług itp., za 2 dniowym uprzedzeniem Kupujących.
 2. Zabronione jest kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i innych treści udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, z wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksy cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy najpóźniej w ostatnim dniu terminu wysłać informację, dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, strony zwracają sobie nawzajem świadczenia:

 • Kupujący zwraca produkt w stanie nienaruszonym,
 • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,
 • Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy, według stawek właściwych dla najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia uzyskania przez sprzedającego informacji o odstąpieniu,
 • Zwrot jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba strony umówią się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz towar należy odesłać na adres El- Maro Kreczetowscy, Ratajczak sp.j., ul. Łanowa 3, 64-100 Leszno.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy (.pdf)